Rekrutację przeprowadzają i podejmują decyzje o przyjęciu kandydata, powołane przez Dziekana, Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydatów w ramach limitów dla poszczególnych kierunków zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego na zasadach:
 • w wyniku postępowania kwalifikacyjnego
 • z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego
  • na podstawie Uchwały Senatu z dnia 19 listopada 1997 roku w odniesieniu do laureatów „Konkursu dla przyszłych studentów Politechniki Koszalińskiej”,
  • w ramach 30% limitu miejsc na podstawie Uchwały Senatu z dnia 20 kwietnia 2005 r. laureatów i finalistów niektórych olimpiad.
Nad przestrzeganiem przyjętych zasad rekrutacji czuwa powołana przez Rektora Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Rozpatruje ona również indywidualne odwołania od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, złożone w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

W roku akademickim 2010/2011 obowiązują następujące zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego
na I rok studiów:
 • studia I stopnia
 • Kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, do którego bierze się pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura). O przyjęciu na studia decyduje kolejność na listach kandydatów wg uzyskanej łącznej sumy punktów.
  Punkty rekrutacyjne przyznawane są kandydatom zdającym na maturze przedmioty preferowane, tj.: matematyka, biologia, geografia, fizyka, chemia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski.
  Na podstawie łącznej liczby punktów tworzona jest lista rankingowa. Dla kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę punktów o ostatecznej kolejności decyduje suma punktów z przedmiotów preferowanych. O przyjęciu na studia decyduje pozycja na liście rankingowej do wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku studiów.
 • studia II stopnia
 • Przyjęcie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku przekroczenia planowanej liczby przyjęć - na podstawie konkursu dyplomów I stopnia (ostatecznego wyniku studiów). Przy takim samym wyniku konkursu dyplomów tworzy się dodatkowy ranking na podstawie średniej ocen za studia.

(094) 347 83 51 / (094) 347 84 85 / kmp@tu.koszalin.pl