Strona główna Doktoranci Obecni doktoranci
 

mgr inż. Robert Cincio

Modelowanie i system oceny struktury geometrycznej powierzchni po obróbce ściernej


Pokój: 34a bud.A
E-mail: robert.cincio(at)tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3478 319
Fax: (094) 3478 485
 

mgr inż. Maciej Dobrowolski


Pokój:
E-mail:
Tel:
Fax:
 

mgr inż. Radosław Kunc

Badania procesów kształtowania powierzchni czynnej ściernic oraz wpływu ich cech stereometrycznych na aktywność ziaren w opracjach mikroszlifowania


KONSULTACJE:
Poniedziałek: 11-12

Pokój: 34B, Bud. A
E-mail: radoslaw.kunc@tu.koszalin.pl
Tel: 094 3478 283
Fax:
 

mgr inż. Filip Szafraniec

Innowacyjne metody mikroszlifowania płaszczyzn z zastosowaniem ściernic o stożkowej i hiperboloidalnej powierzchni czynnej


KONSULTACJE:
Poniedziałek: 09:00 - 11:00
Wtorek: 09:00 - 11:00
Piątek: 09:00 - 11:00
Sobota: 09:50 - 11:20 w terminach zjazdów studiów niestacjonarnych

Pokój: 34b bud.A
E-mail: filip.szafraniec@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 347 82 83
Fax:

ŻYCIORYS NAUKOWY

A. WYKSZTAŁCENIE

1. 2009 - : Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Studia doktoranckie w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn, na podstawie uchwały Rady Wydziału z dnia 12 kwietnia 2011 roku został wszczęty przewód doktorski w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn na temat: Innowacyjne metody mikroszlifowania płaszczyzn z zastosowaniem ściernic o stożkowej i hiperboloidalnej powierzchni czynnej

2. 2010 - 2011: Politechnika Koszalińska, Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość StudiaNET, studia podyplomowe w zakresie Nowoczesne metody kształcenia na odległość – blended learning

3. 2003 - 2009: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność Inżynierskie Zastosowania Komputerów, profil dyplomowania Projektowanie Systemów Komputerowych, praca magisterska na temat: Opracowanie systemu i aplikacji do klasyfikacji technologicznej elementów maszyn wybranego typu umożliwiającej szacowanie kosztów wytwarzania

4. 1998 - 2003: Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie, Technikum Agrobiznesu

B. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

     I. Doświadczenie dydaktyczne

 Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym Politechnika Koszalińska

     II. Udział w grantach i projektach badawczych

1. Projekt badawczy nr DEC-2012/05/B/ST8/02802 (2013-2015): kierownik - prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, temat - Teoretyczne podstawy automatyzacji procesów projektowania elementów i zespołów maszyn z zastosowaniem sztucznej inteligencji, w warunkach niepewności i niepowtarzalności procesów

2.  Grant badawczy nr N N503 106938: kierownik - prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, temat - Nowe metody i narzędzia do mikro- i nanoszlifowania oraz nanowygładzania materiałów stosowanych w mechatronice i nanoinżynierii

3. Grant badawczy nr N N503 557940: kierownik - dr inż. Dariusz Lipiński, temat - Hybrydowy system monitorowania, optymalizacji i prognozowania jakości w procesach precyzyjnego szlifowania z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji do integracji wiedzy operatorów i danych diagnostycznych

4. Program rozwojowy Politechniki Koszalińskiej w zakresie kształcenia na kierunkach technicznych, nr projektu POKL.04.01.01-00-449/08-00

5. Grant rozwojowy: kierownik - prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, temat- System do analizy i oceny topografii powierzchni

     III.  Doświadczenie w programowaniu i tworzeniu aplikacji

1. 2011 – 2013: implementacja oraz rozwój kompleksowych pakietów komputerowych w środowisku MATLAB do modelowania i symulacji procesów mikroszlifowania płaszczyzn z zastosowaniem ściernic o stożkowej i hiperboloidalnej powierzchni czynnej

2. 2010 - 2013: współautorstwo w implementacji i rozwijaniu procedur w środowisku MATLAB  dla kompleksowego systemu do symulacji procesów szlifowania obwodowego, wygładzania z zastosowaniem folii ściernych, polerowania

3. VI 2012: implementacja wirtualnego laboratorium z wykorzystaniem języka C# z zakresu MODELOWANIA PROCESÓW OBRÓBKI

4. III-VI 2012: opracowanie zbioru aplikacji w środowisku MATLAB do każdego z 5 projektów laboratoryjnych (uwzględniających zadania przekrojowe weryfikujące wiedzę z zakresu kształcenia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn) z zakresu MODELOWANIA PROCESÓW OBRÓBKI, umożliwiających weryfikację umiejętności praktycznych i wiedzy studentów

5. II 2012: procedury w języku C++ poprawiające wydajność działania systemu do symulacji procesu szlifowania

6. VI 2012: implementacja wirtualnego laboratorium z wykorzystaniem języka C# z zakresu ANALIZY I OCENA JAKOŚCI POWIERZCHNI TECHNICZNYCH

7. I-III 2012: opracowanie zbioru aplikacji w środowisku MATLAB do każdego z 5 projektów laboratoryjnych (uwzględniających zadania przekrojowe weryfikujące wiedzę z zakresu kształcenia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn) z zakresu ANALIZY I OCENA JAKOŚCI POWIERZCHNI TECHNICZNYCH, umożliwiających weryfikację umiejętności praktycznych i wiedzy studentów

8. XI 2011: aplikacja zaimplementowana w środowisku MATLAB do modelownia zależności między parametrami obróbki, zmiennymi diagnostycznymi a cechami jakości

9. XI 2010: aplikacja w języku VBA do oceny zdolności klasyfikacyjnej parametrów charakteryzujących cechy stereometryczne nierówności powierzchni

10. IX 2010: aplikacja w języku VBA do analiz przydatności informacyjnej nowych parametrów oceny cech stereometrycznych powierzchni, zwłaszcza położenia, wielkości, kształtu i liczebności umownych pól kontaktu

11. V 2010: aplikacja w języku skryptowym MATLAB do rekonstrukcji topografii powierzchni obrobionych ściernie lub erozyjnie na podstawie danych z dwóch przekrojów wzajemnie prostopadłych

12. VI 2009: aplikacja w języku C# do klasyfikacji technologicznej elementów maszyn wybranego typu umożliwiającej szacowanie kosztów wytwarzania

C.  WYRÓŻNIENIA

1.  2013: przyznanie stypendium w ramach projektu Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - II edycja - konkurs nr 4/2013

2. 2012: przyznanie środków finansowych z dotacji na działalność młodych naukowców na realizację badań rozwojowych dotyczących tematyki: Opracowanie nowej metody mikroszlifowania płaszczyzn z zastosowaniem ściernic o hiperboloidalnej powierzchni czynnej

D. DZIEDZINA I ZAKRES BADAŃ

     I. Dziedzina badań

Modelowanie i symulacja procesów obróbki, o bardzo dużej dokładności i małej chropowatości oraz wyznaczanie probabilistycznych opisów zjawisk w strefie szlifowania, obejmujących cechy o krótkim czasie trwania (około kilku milisekund) w obszarach o małych powierzchniach lokalnych oddziaływań (o wielkości kilkunastu µm2), występujących z wielką częstotliwością (0,3-10MHz) i niewyznaczanych eksperymentalnie

     II. Zakres badań

 Zakres rozprawy doktorskiej obejmuje:

1. Analizę wybranych problemów usuwania warstw o małej grubości w procesach precyzyjnego szlifowania

2. Analizę różnych układów technologicznych w aspekcie przydatności do realizowania procesów mikro- i nanoszlifowania

3.  Analizę położenia, kształtu i powierzchni strefy szlifowania dla różnych układów technologicznych

4. Opracowanie wniosków dotyczących korzystnych rozwiązań układów zapewniających długą strefę szlifowania

5. Opracowanie procedur symulacji dla wybranych układów kinematycznych procesów szlifowania

6. Analizę procesów kształtowania topografii obrabianej powierzchni z wykorzystaniem wyników symulacji dla nowych metod obróbki

7. Analizę wpływu topografii powierzchni ściernicy na procesy mikro- i nanoszlifowania

8. Opracowanie procedur kształtowania powierzchni czynnej ściernic

9. Analizę wpływu warunków cech geometrycznych i kinematycznych układu technologicznego oraz parametrów szlifowania na właściwości stereometryczne obrabianych powierzchni

10. Analizę wpływu cech geometrycznych powierzchni czynnej i położenia osi ściernicy oraz toru ruchu przedmiotów na wyniki obróbki

11. Opracowanie wpływu cech geometrycznych układu technologicznego na wyniki mikro- i nanoszlifowania

12. Opracowanie wniosków dotyczących budowy szlifierek do mikro- i nanoszlifowania

13. Modernizację stanowiska doświadczalnego

14. Badania procesów mikro- i nanoszlifowania w zakresie cech stereometrycznych powierzchni oraz dokładności obróbki

15.  Podsumowanie pracy

16.  Opracowanie kierunków dalszych badań

     III. Zrealizowane zadania

Dla osiągnięcia głównego celu rozprawy opracowano procedury kompleksowego systemu modelowania i symulacji, zapewniające badanie procesów kształtowania powierzchni dla różnych układów kinematycznych, dla różnych relacji geometrycznych między nominalną powierzchnią przedmiotu, a powierzchnią działania narzędzia oraz dla różnych torów ruchu posuwowego przedmiotu.

Wynikiem tych badań są innowacyjne wnioski dotyczące budowy specjalizowanych szlifierek do mikro- i nanoszlifowania. Wyniki modelowania i symulacji będą porównywane z wynikami badań eksperymentalnych, których celem będzie rozwiązanie problemów, dotyczących przemysłowego zastosowania opracowanych badań.

W znacznym stopniu wykonano zadania obliczeniowe oraz procedury symulacyjne i w dalszej części pracy naukowej zrealizowane będą badania eksperymentalne, aby dokonać weryfikacji wniosków wynikających z obliczeń symulacyjnych.

Opracowane zostały kompleksowe pakiety komputerowe do modelowania i symulacji procesów mikroszlifowania płaszczyzn z zastosowaniem ściernic o stożkowej i hiperboloidalnej powierzchni czynnej.

Opracowano nowe parametry do oceny cech stereometrycznych powierzchni po obróbce ściernej. Opracowano metodykę oceny zdolności klasyfikacyjnej parametrów charakteryzujących cechy stereometryczne nierówności powierzchni.

     IV. Zakres zadań do wykonania

Zakres zadań do wykonania obejmuje:

1. Badania eksperymentalne nowych metod mikroszlifowania płaszczyzn na dwóch urządzeniach technologicznych:

a) wykorzystanie szlifierki specjalizowanej AR7 do szlifowania elementów ceramicznych  (badania rozpoznawcze)

b) wykorzystanie oprzyrządowania umożliwiającego przeprowadzenie badań na szlifierce do płaszczyzn

2.  Badania sił podczas szlifowania

3. Badania topografii powierzchni z wykorzystaniem nowych parametrów oceny cech stereometrycznych nierówności powierzchni z uwzględnieniem ich zdolności klasyfikacyjnej

4. Modelowanie procesu z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji do wyznaczenia parametrów i wielkości wejściowych procesu symulacji

5. Zastosowanie do oceny wyników procesu kształtowania topografii obrabianej powierzchni zbioru komplementarnych parametrów o wysokiej zdolności klasyfikacyjnej.

DziedzinaPublikacjeProjektyPatentyMateriały dydaktyczneInne
 

mgr inż. Anna Tomkowska

Analiza procesu kształtowania topografii powierzchni przedmiotu w operacjach mikrowygładzania foliami ściernymi z uwzględnieniem podatności układu technologicznego.


Pokój: 118 bud. C
E-mail: anna.tomkowska@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3478 251
Fax:

(094) 347 83 51 / (094) 347 84 85 / kmp@tu.koszalin.pl